Wat is Doe Maarn Mee? Waarom doen we dit? Hoe kan ik meedoen? De antwoorden op deze en meer vragen lees je hieronder. Staat je vraag er niet tussen? Bel of whatsapp je vraag naar 085 047 0114 of mail je vraag naar info@doemaarnmee.nl

 

Themagroepen

Iedereen mag zich aanmelden voor de themagroepen. Dit kan via de website. In ieder geval zit er een medewerker van de gemeente Utrechtse Heuvelrug in en zijn de themagroepen onder begeleiding van Urban Sync.

De themagroep scholen heeft een bijzondere positie in deze co-creatie. Deze themagroep staat niet open voor iedereen die daaraan wil deelnemen en zal worden gevormd door vertegenwoordigers van de scholen en de kinderopvangorganisatie, samen met een medewerker van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en de procesbegeleider. De reden hiervoor is dat de huisvesting van de scholen vooral een taak is van de scholen zelf en van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Tegelijkertijd hebben de scholen en opvang een belangrijke plek in de co-creatie omdat het behoud van scholen en opvang cruciaal is voor de toekomst van Maarn. Daarnaast zijn er voorzieningen in de dorpen die een verbinding hebben met de scholen en waar een samenwerking mee kan ontstaan. De scholen geven aan hiervoor open te staan maar eerst zelf hun plan willen maken voor hun eigen huisvesting.

Mobiliteit is ook een belangrijk thema in Maarn en Maarsbergen. Dit is niet meegenomen als één van de thema’s omdat mobiliteit een overstijgend thema is. In de werkgroep scenario’s zal het thema mobiliteit worden meegenomen als onderdeel van de uitwerking.

Ja: De thema’s zijn integraal verbonden met elkaar. Het wordt gestimuleerd dat themagroepen met elkaar contact opnemen om raakvlakken te identificeren tussen de thema’s.

Algemeen

Doe Maarn Mee is het co-creatie traject om een aantal geliefde voorzieningen voor Maarn en Maarsbergen toekomstbestendig te maken. Het doel is om het dorpshuis de Twee Marken, de sporthal, de bibliotheek, de twee scholen en de kinderopvang op een goede manier een (nieuwe) plek te geven in Maarn. Daarnaast moeten er ook nieuwe woningen gebouwd worden. De locaties die onderzocht worden zijn het Trompplein, de Breeschotenlaan (waar de Ladder nu gevestigd is) en de Planetenbaan en Buurtsteeg (waar de sportverenigingen gevestigd zijn).

Doe Maarn Mee staat voor toekomstbestendige voorzieningen in Maarn en Maarsbergen voor de komende 20-30 jaar. Om dit voor elkaar te krijgen, gaan we dit samen met inwoners, gemeente en andere belanghebbenden uitwerken. Daarom is het co-creatie traject DoeMaarnMee opgericht.

Participatie kan op allerlei manieren vorm krijgen. Afhankelijk van het doel kan een vorm gekozen worden die daar het beste bij past. In dit geval is bewust gekozen voor co-creatie omdat er niet alleen participatie gevraagd wordt bij de planvorming, maar vooral ook bij de uitvoering en exploitatie. Daar ligt een belangrijke eigen verantwoordelijkheid voor de organisaties in Maarn en Maarsbergen. Dit vraagt om een intensief gezamenlijk participatie traject waarbij stakeholders vanaf het begin op gelijkwaardige wijze betrokken worden. Het Masterplan wordt alleen succesvol als er sprake is van mede-eigenaarschap en draagvlak voor de uitvoering bij de aanbieders en dorpsbewoners.

23 juni is de startbijeenkomst. Tijdens de startbijeenkomst wordt de co-creatie DoeMaarnMee uitgelegd. De week erna is de themaweek. Meer informatie? Klik hier.

Vanuit een groep bewoners was de wens om de gesneefde plannen voor een multifunctionele accommodatie (MFA) op het Trompplein in een bredere context te plaatsen. Na een constructief overleg tussen de wethouder en de groep bewoners is afgesproken om de krachten te bundelen en te kijken of gezamenlijk gewerkt kan worden aan een plan dat kan rekenen op breed draagvlak: niet alleen voor, maar vooral ook met en door Maarn en Maarsbergen. Dit is het begin geweest voor het co-creatie traject DoeMaarnMee. Kijk bij ‘over DoeMaarnMee’ voor een tijdlijn met het overzicht van de geschiedenis van DoeMaarnMee.

In fase A (juli 2021) kun je meedoen met de themaweek en je dromen, meningen en ideeën met ons delen. In fase B (september 2021) kun je meedoen met een themagroep, meer informatie vind je hier. In fase C (vanaf oktober 2021) is er veel denk en doe kracht nodig voor de werkgroep scenario’s, meer informatie vind je hier.

Aan het eind van het co-creatie proces hebben de betrokken partijen (gebruikers, verenigingen, scholen, kinderopvang, BSO, gemeenteraad, college etc.) met elkaar een Masterplan (schets) gemaakt, dat zij erkennen als “hun gezamenlijke plan” waarvan zij zich mede-eigenaar voelen en waarvoor voldoende draagvlak bestaat bij de Maarnse en Maarsbergse gemeenschap.

Het Masterplan wordt in het Procesplan als volgt beschreven:

Aan het eind van het co-creatie proces hebben de betrokken partijen (gebruikers, verenigingen, scholen, kinderopvang, BSO, gemeenteraad, college etc.) met elkaar een Masterplan (schets) gemaakt, dat zij erkennen als ‘hun gezamenlijke plan’ waarvan zij zich mede-eigenaar voelen en waarvoor voldoende draagvlak bestaat bij de Maarnse en Maarsbergse gemeenschap.

Dit resultaat is opgebouwd uit de volgende sub-resultaten:

 1. Overzichtskaart van het dorp waarmee duidelijk wordt waar welke onderdelen van het Masterplan worden gesitueerd
 2. Indien van toepassing een programma van eisen voor geclusterde en samenhangende functies (bijvoorbeeld sportvoorzieningen)
 3. Een programma van eisen voor alle individuele functies (bijvoorbeeld sporthal)
 4. Het vereiste aantal woningen met een verdeling van soort woningen conform woonvisie
 5. Duidelijkheid over het wel/niet nodig hebben van tijdelijke huisvesting voor de scholen
 6. Verkeers- en parkeerplan per ‘bouwenvelop’
 7. Voorontwerp (schets) met buitenruimte en groenvoorziening op basis van voorgaande punten van iedere ‘bouwenvelop’
 8. Grove tijdslijn voor realisatie afzonderlijke bouwenveloppen en daarmee voor het gehele Masterplan.
 9. Eerste financiële indicatie van betreffende investeringen en bijbehorende exploitaties vertaalt in grondexploitaties of andere financiële opstellingen. Dit zowel voor sommige afzonderlijke functies (bijvoorbeeld dorpshuis), als voor de bouwenveloppen en daarmee voor het geheel
 10. Een governancestructuur die past bij de verschillende ‘bouwenveloppen’
 11. Voorstel voor de exploitatie van de voorzieningen
 12. Voorstel voor de financieringsconstructie van de noodzakelijke investeringen
 13. Een aanbestedingsadvies.

 

Bron: Procesplan co-creatie masterplan voorzieningen Maarn v. 1.1 datum: 26 februari 2020.

Het procesplan co-creatie Masterplan Voorzieningen Maarn v.1.1 is het plan waarin de doelen en eerste opzet voor de co-creatie is vastgelegd. Dit plan is op 16 juni 2020 vastgesteld door de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug en is de leidraad voor dit co-creatie traject.

Sanne Botterweg is de onafhankelijke procesbegeleider. Samen met haar team van Urban Sync leidt zij het co-creatie traject in goede banen. Urban Sync verzorgt bijvoorbeeld de (online) co-creatiebijeenkomsten en de informatie die daarbij nodig is. Urban Sync gaat nadrukkelijk over het proces, niet over de inhoud!

Voorzieningen zijn allerlei functies zoals scholen, de huisarts, winkels, theaters, sportaccommodaties, de schoonheidssalon enzovoort enzovoort. Eigenlijk is het alles behalve wonen en kantoren.

Urban sync, de onafhankelijke procesbegeleider van Doe Maarn Mee, heeft uitgangspunten voor een gezonde leefomgeving. Hier gaat het bijvoorbeeld over veel groen, nabijheid van voorzieningen maar ook over gezond bewegen en sociale cohesie van een gebied. Sanne Botterweg licht deze toe in Pakhuis de Zwijger. Klik hier voor de livecast van 7 juni. 

Tussen fase B en C is ruimte overgehouden om de opzet van fase C tegen het licht te kunnen houden. Er zal worden gekeken of de opzet nog passend is, gezien de ervaringen tot dan toe. De opbrengsten van fase B zullen daar een rol bij spelen maar ook de manier waarop het proces tot dan verlopen is. Een en ander zal ook afhangen van hoeveel personen zich aanmelden om deel te nemen aan fase C voor de werkgroep scenario’s. De procesbegeleider zal in gesprek gaan met verschillende stakeholders om deze analyse te kunnen maken. Als de gesprekken leiden tot aanpassingen in het proces die niet stroken met het Procesplan, zal het aan de gemeenteraad voorgelegd moeten worden.

Ja. Het is belangrijk om deze groepen ook te betrekken bij Doe Maarn Mee. Co-creatie betekent immers met iedereen. De uitwerking zal gaandeweg het traject in afstemming met betrokken deelnemers gebeuren.

Inmiddels is er voor de jeugd een kleurplaat die zij kunnen inleveren bij de bibliotheek Z-O-U-T. Hierop konden zij hun dromen tekenen voor Maarn & Maarsbergen.

In het Procesplan zijn kaders opgenomen waaraan de gemeenteraad zal toetsen of het Masterplan door de gemeenteraad vastgesteld kan worden. De gemeenteraad heeft daarbij aangegeven dat de wethouder ten allen tijde tijdens de loop van het co-creatie proces de mogelijkheid om terug te komen naar de Raad als blijkt dat bepaalde punten uit de kaders knellen.

De gemeente is onlangs met de inwoners van de Utrechtse Heuvelrug in gesprek gegaan over de toekomst van de dorpen. Ook in Maarn en Maarsbergen zijn door middel van dorpsdialogen initiatieven opgehaald. Benieuwd naar de resultaten? kijk op www.heuvelrug.nl/toekomstvisie. Bij de uitwerking van de uitgangspunten in fase A en B zullen de uitkomsten van de toekomstvisie ook worden betrokken.