Dit is de tekst van het raadvoorstel, dat op 22 juni 2020 in de beeldvorming besproken wordt.

In juni 2019 heeft de raad de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling van een multifunctionele accommodatie in Maarn vastgesteld. In de zomer van 2019 is de gemeente op bestuurlijk en ambtelijk niveau in contact gekomen met een burgerinitiatief ‘ De Perimetergroep’. Het initiatief stelt voor om de planvorming in een breder perspectief te bezien. Met de initiatiefnemers is, mede op verzoek van de gemeenteraad, de samenwerking gezocht. Na een paar eerste verkennende gesprekken zijn we samen gegaan in een voorbereidingsgroep die het proces van co-creatie voorbereid om op die manier de betrokkenheid van de gemeenschap van Maarn te vergroten. Het voorstel voor het proces om in co-creatie te komen tot een masterplan voor maatschappelijke voorzieningen in Maarn ligt nu ter besluitvorming voor aan uw raad om zo de kaders, processtappen en de verschillende rollen goed vast te leggen.

Voorgesteld besluit
1. Bekrachtigen van de voorgestelde rol van de raad in het proces. In het bijzonder:
i de raad stelt de gemeentelijke kaders vast
ii de raad stelt het procesplan vast
iii de raad toetst het eindresultaat tegen de kaders
iv raad- en commissieleden nemen niet deel aan de co-creatie
2. Vaststellen van de gemeentelijke kaders voor het Masterplan Voorzieningen Maarn
3. Vaststellen van het procesplan co-creatie Masterplan Voorzieningen Maarn.

bijlages
Raadsvoorstel Kaderstelling Co-creatie Masterplan Voorzieningen Maarn
Raadsbesluit – Kaderstelling Co-creatie Masterplan Voorzieningen Maarn
Bijlage 1 Procesplan – Kaderstelling Co-creatie Masterplan Voorzieningen Maarn
Bijlage 2 Kaders – Kaderstelling Co-creatie Masterplan Voorzieningen Maarn