Waarom is de deelname aan dit co-creatie proces eigenlijk nu zo belangrijk? Op het eerste gezicht lijkt het eigenlijk alleen het behoud van een dorpshuis voor de inwoners van Maarn en Maarsbergen en de nieuwbouw van onze basisscholen en kinderopvang te betreffen, maar op de achtergrond zijn er diverse ontwikkelingen die in de toekomst invloed zullen hebben op de leefbaarheid en onze voorzieningen in ons dorp.

Het gaat hier om ontwikkelingen als:

  • De overheid bereidt de omgevingswet voor, die in 2021 van kracht zal gaan. Met deze wet krijgen gemeenten, provincies en waterschappen minder regeldruk waardoor ruimtelijke ontwikkelingen gemakkelijker gerealiseerd kunnen worden.
  • Ons dorp heeft veel oudere inwoners; maar liefst 28% is ouder dan 65 jaar (voor het Nederland is dit 19%) en dit percentage zal in de toekomst verder toenemen.
  • Onze oudere inwoners willen graag in ons dorp blijven wonen maar een gebrek aan passende en betaalbare woningen voor ouderen zorgt ervoor dat deze groep in hun huidige woning blijft wonen en er zeer beperkte doorstroming is. Hierdoor zijn er te beperkte mogelijkheden voor jonge gezinnen om zich hier te vestigen, waardoor de aanwas van jeugdleden bij onze sportverenigingen achterblijft.
  • Landelijk zien we dat de samenstelling van de huishoudens verandert; het traditionele gezin met 2-3 kinderen maakt plaats voor meer eenpersoons huishoudens en kleinere gezinnen.
  • De regio Utrecht is geliefd, ook voor mensen van buiten de regio, waardoor de vraag naar woonruimte sterk groeit. De nieuwbouw van woningen voorziet te weinig in de lokale woonbehoefte en de bouwproductie de vraag niet aan waardoor de regio een toename van de huizenprijzen kent en woonruimte voor veel mensen onbetaalbaar wordt, dit geldt met name voor starters op de woningmarkt.
  • De laatste jaren is er een duidelijke trend te zien van toenemende instroom van veelal gezinnen die vanuit Utrecht naar Maarn verhuizen. Naast de dorpse en groene uitstraling is het niveau van de lokale voorzieningen een belangrijke beweegreden.
  • De maatschappij wordt steeds individualistischer. Dit laat zich onder andere zien bij de traditionele verenigingen en vrijwillige inzet: mensen hebben steeds minder behoefte aan verplichtingen en willen zelf bepalen wat, wanneer, hoe en met wie ze dingen doen.
  • Ouderen zijn de laatste jaren veel meer gaan bewegen en sporten, vaak voor verbetering of behoud van gezondheid.
  • Voor steeds meer sociale en welzijnsdoelstellingen doet de overheid een beroep op de sportverenigingen en bibliotheek als knooppunt in het sociale domein.
  • Woonkwaliteit wordt als belangrijke basis gezien voor het ervaren van leefbaarheid en geeft een emotionele binding met het dorp (dorpstrots). De initiatieven en voorzieningen (sociale binding) die door de dorpsgemeenschap worden opgezet zijn het resultaat van de leefbaarheid en zijn van belang voor de identiteit van het dorp. Vooral deze sociale en culturele binding (identiteit) motiveert de dorpsbewoners om iets voor het dorp te doen