In de zomer van 2019 heeft een groep betrokken inwoners van Maarn en Maarsbergen een alternatieve proces-aanpak geformuleerd voor de vormgeving van de toekomstige maatschappelijke voorzieningen voor Maarn en Maarsbergen. De aanleiding hiertoe waren de kritieken uit brede lagen van de bevolking op de gepresenteerde plannen voor de gebiedsontwikkelingen op de Breeschotenlaan en het Trompplein in Maarn voor de realisatie van een Multifunctionele Accommodatie (MFA) waar de basisscholen, kinderopvang, bibliotheek, sporthal en dorpshuis voorzieningen samengebracht worden.

Hoe kunnen we dorpsvoorzieningen creëren en voor de komende 20-30 jaar een stevige basis leggen?

De kritische geluiden gaven met name aan dat veel inwoners en vertegenwoordigingen zich onvoldoende betrokken voelden bij de opstelling van de plannen, dat op een enkele gekozen locatie de complexe knoop moest worden opgelost, waarmee de ruimtelijke consequentie veel argwaan bracht en dat de plannen nadruk legden op het behoud, desnoods in een minimale vorm, en geen toekomstvisie lieten zien.

En onze reactie was: kan dit niet anders? Kunnen we als inwoners van Maarn en Maarsbergen dit nu niet anders organiseren? Hoe kunnen we dorpsvoorzieningen creëren en voor de komende 20-30 jaar een stevige basis leggen? Zijn alle mogelijkheden al goed bekeken en hoe kunnen we een proces vormgeven waarin er een breed draagvlak ontstaat onder onze inwoners?

In september 2019 heeft de “Perimeter Groep” als burgerinitiatief haar ideeën aan de gemeenteraad en het college kenbaar gemaakt, welke in een “ratio” zijn geformuleerd. De basis van de ideeën wordt gevormd door een alternatief proces om tot een verbeterde participatie te kunnen komen, een bredere blik op locatie mogelijkheden, een grotere betrokkenheid van inwoners en vertegenwoordigingen en het beperken van de functievermenging. Het idee is om te focussen op een logische, zinvolle clustering van functies die elkaar versterken, een zogenaamde “Perimeter”, en niet dat dit allemaal in een MFA moet worden samengevoegd.

Het basis idee is om te focussen op een logische, zinvolle clustering van functies die elkaar versterken.

De “Perimeter-groep” wordt gevormd door een groep betrokken inwoners uit Maarn en Maarsbergen die zich onbezoldigd inzetten om met dit co-creatie proces tot een goed en breed gedragen voorzieningenplan te komen. De “Perimeter-groep” bestaat uit de volgende personen:

  • Ruud Hartvelt
  • Jan Wester
  • Pascal Rijnders
  • Dennis van Ravenswaaij
  • Wouter Tinbergen (tot september 2020)
  • Joris van Leeuwen (tot mei 2020)