Dit document met kaders is naar aanleiding van de routekaart tot stand gekomen en is ingebracht door onderstaande organisaties. Deze kaders zullen evenals andere kaders meegenomen worden tijdens het co-creatie traject DoeMaarnMee.

Ondergetekenden, besturen en bestuurders van,

 Bewoners Belangen Omwonenden Trompplein

 Bibliotheek Z-O-U-T

 Filmhuis Maarn

 Kinderkledingbeurs Maarn

 Lawn Tennis Vereniging Maarn

 Maarn Wijzer

 Mixed HockeyClub Maarn

 Sport Vereniging Maarn Maarsbergen

 Vereniging Bewonersbelangen Maarn Maarsbergen

 Vrienden Dorpshuis De Twee Marken

In het voorjaar 2021 hebben een groep mensen uit het dorp en de gemeente samengewerkt om een ‘routekaart naar het Masterplan‘ te schrijven, om zo toch de co-creatie in Maarn Maarsbergen vorm te geven.

Download de routekaart hier

In de routekaart leest u in grote lijn over

  • de context en voorgeschiedenis
  • de thema’s waarmee we willen werken
  • De route zelf : van gedeelde ambitie via mogelijke plannen naar concrete voorstellen en resultaat
  • Hoe we met elkaar willen werken

De website bevat momenteel nog veel niet bijgewerkte informatie, daarvoor nog even uw geduld!

Beste inwoners van Maarn en Maarsbergen,

Wij praten u graag bij over Doe Maarn Mee, het plan om samen invulling te geven aan de maatschappelijke voorzieningen voor Maarn en Maarsbergen voor de komende 20-30 jaar. Voorzieningen waar onder andere sport, scholen, bibliotheek én woningbouw bij elkaar komen. Met als belangrijkste doel vitale dorpen nu en in de toekomst.

In maart werden we overvallen door het coronavirus. Dat betekende dat alles stil kwam te liggen. Ook de start van Doe Maarn Mee! Gelukkig heeft de gemeenteraad in juli wel het procesplan met de uitgangspunten en randvoorwaarden vastgesteld. Dit plan is opgesteld door de voorbereidingsgroep bestaande uit de initiatiefnemers van het alternatieve plan (de Perimetergroep) en de gemeente samen. Na de zomer hebben we de organisatie van de co-creatie samen opgepakt. Helaas bleken de ideeën over hoe we dat op de juiste manier kunnen doen bij een deel van de initiatiefnemers teveel te verschillen van die van de andere leden van de voorbereidingsgroep. We zijn tot de conclusie gekomen dat samenwerken niet meer lukte met de huidige samenstelling van deze groep.

Dat neemt niet weg dat we wél verder gaan met Doe Maarn Mee op basis van het procesplan en de randvoorwaarden van de raad. De gemeente is zich ervan bewust dat in het dorp mogelijk het gevoel bestaat dat de gemeente nu bepaalt wat er gaat gebeuren. Dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Het vervolg gaat in nauwe samenwerking met het dorp, met álle belanghebbenden en betrokkenen, zowel in de voorbereiding als in het co-creatieproces. De betrokken organisaties, verenigingen en commissies zijn hier over al geïnformeerd.

De komende maanden gaat de onafhankelijke procesbegeleider die door de voorbereidingsgroep is geselecteerd met de betrokken organisaties, verenigingen en commissies in Maarn en Maarsbergen in gesprek om zo verder vorm te geven aan de manier waarop u kunt meedenken en meedoen aan Doe Maarn Mee. Begin volgend jaar komen we dan bij u terug met meer informatie. Zo nemen we samen de verantwoordelijkheid voor het behoud en de versterking van de maatschappelijke voorzieningen die zo belangrijk zijn voor de toekomst van Maarn en Maarsbergen.

Mocht u al een goed idee hebben, stuur dat dan naar DoeMaarnMee@heuvelrug.nl.

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft afgelopen donderdagavond 16 juli besloten om het procesplan goed te keuren voor de co-creatie van het Masterplan maatschappelijke voorzieningen voor een vitaal Maarn-Maarsbergen voor de komende 20-30 jaar. Daar zijn we als voorbereidingsgroep heel blij mee.

De participatie van bewoners en organisaties (denk aan de scholen, sportverenigingen, de gemeente, de bibliotheek en vele anderen) in het dorp is door dit besluit gemaximaliseerd. Daardoor kunnen we nu echt van start om samen de voorzieningen voor Maarn-Maarsbergen vorm te gaan geven!

We kunnen ons voorstellen dat e§r nu al vragen vragen leven of concrete ideeën zijn en die horen we uiteraard graag, persoonlijk of via het contactformulier.

Voor nu: eerst een goede zomer!

Op maandag 22 juni was de beeldvorming voor het procesplan.
Deze kunt u hier terugkijken. Op 6 juli as is de oordeelsvorming (online).

Als onderdeel op de toelichting bij het raadsvoorstel, hebben we als voorbereidingsgroep een viertal stakeholders gevraagd hun beweegredenen om met dit proces mee te doen, op te nemen in een video.

Deze delen we hier graag in onderstaande compilatie met u.
Wilt u de volledige versies zien, kijk dan hier.

Ook de wethouder Chantal Broekhuis legde in de introductie nogmaals toe waarom zij dit proces ondersteunt.

Heeft u vragen of opmerkingen? We horen graag van u!

Maarn en Maarsbergen zijn vitale dorpen en willen dat graag blijven. Daar horen goede voorzieningen bij. Hoe mooi zou het zijn om een ontmoetingsplek te hebben waar onderwijs, kinderopvang, sport, verenigingsleven en bibliotheek bij elkaar komen en dat er gelijk ook ruimte ontstaat voor woningen.

Dit waren de eerste woorden van de uitnodiging aan de bewoners van Maarn en Maarsbergen voor de eerste bijeenkomst om deze dorpsvoorzieningen samen te creëren. Maar de coronacrisis gooide roet in het eten. Deze eerste bijeenkomst, die bedoeld was om het proces van deze co-creatie te bepalen, kon helaas niet doorgaan. Pas als we het proces en de kaders van het plan hebben vastgelegd, kunnen we naar de volgende stap: het ontwikkelen van een masterplan. We willen graag na de zomer, zodra de coronamaatregelen het toelaten, samen met alle betrokkenen starten met het creëren van een masterplan. Daarom heeft de voorbereidingsgroep besloten de gemeenteraad te vragen het procesplan met de kaders vast te stellen. Dit gebeurt a.s. maandagavond 22 juni.

Wat vooraf ging

Voor de zomer 2019 gaf de gemeenteraad groen licht voor de ontwikkeling van een nieuwe dorpsvoorziening in Maarn op het Trompplein, gecombineerd met woningen en vormgegeven samen met inwoners. In de zomer hebben meerdere inwoners van Maarn en Maarsbergen nagedacht over alternatieven die mogelijk meer ruimte bieden voor een duurzame invulling. Deze zijn besproken met de dorpen en met de gemeente. Na positieve reacties zijn de krachten gebundeld en hebben we samen (initiatiefgroep en gemeente) een proces van co-creatie bedacht. Hierin kunnen inwoners, organisaties en verenigingen samen vorm geven aan een plan voor de toekomstige dorpsvoorzieningen.

Het procesplan

De voorbereidingsgroep heeft een procesplan gemaakt met daarbij duidelijke kaders en uitgangspunten. Dit procesplan met de gemeentelijke kaders wordt tijdens een beeldvormende vergadering Samenleving/Ruimte besproken op maandag 22 juni. Deze avond is online omdat de politici vanwege corona nog niet fysiek bij elkaar kan komen. Onder de naam Doe Maarn Mee! starten we na de zomer met het daadwerkelijk proces van co-creatie. Hiervoor bedenkt het voorbereidingsteam nog werkvormen die voldoen aan de coronaregels en tegelijk recht doen aan het samen ontwikkelen van het masterplan.

Wilt u de vergadering bijwonen? Kijk voor meer informatie over de online vergadering van de raad op https://www.heuvelrug.nl/raad.

Vanwege het uitbreken van de Coronacrisis konden we op 16 maart helaas niet starten met het co-creatieproces voor nieuwe dorpsvoorzieningen in Maarn – Doe Maarn Mee!. We hebben daar als voorbereidingsgroep flink van gebaald, maar hebben de tijd ook gebruikt om ons, weliswaar veel achter de schermen, verder voor te bereiden op het proces. Corona heeft op onze bedachte werkvormen zeker invloed en we onderzoeken alternatieven om samen een start te kunnen maken in het najaar.

Voor we echt met iedereen aan de gang kunnen, moet eerst het procesvoorstel door de raad worden goedgekeurd.
Dat procesplan is niet veranderd tov het voorstel van 16 maart.

De data voor het raadsproces zijn respectievelijk:

  • beeldvorming op 22 juni, 19:30 , ONLINE (zie gemeente site)
  • oordeelsvorming op 6 juli, 19:30 , ONLINE (zie gemeente site)
  • besluitvorming op 13 juli, 19:30 , ONLINE (zie gemeente site)

Meer over het raadsproces lees je hier

We zijn blij weer te gaan starten! Je kunt dus vanaf nu weer meer informatie via deze website tegemoet zien. Heb je vragen? Stel ze gerust via onze contactpagina.

Dit is de tekst van het raadvoorstel, dat op 22 juni 2020 in de beeldvorming besproken wordt.

In juni 2019 heeft de raad de uitgangspunten voor de gebiedsontwikkeling van een multifunctionele accommodatie in Maarn vastgesteld. In de zomer van 2019 is de gemeente op bestuurlijk en ambtelijk niveau in contact gekomen met een burgerinitiatief ‘ De Perimetergroep’. Het initiatief stelt voor om de planvorming in een breder perspectief te bezien. Met de initiatiefnemers is, mede op verzoek van de gemeenteraad, de samenwerking gezocht. Na een paar eerste verkennende gesprekken zijn we samen gegaan in een voorbereidingsgroep die het proces van co-creatie voorbereid om op die manier de betrokkenheid van de gemeenschap van Maarn te vergroten. Het voorstel voor het proces om in co-creatie te komen tot een masterplan voor maatschappelijke voorzieningen in Maarn ligt nu ter besluitvorming voor aan uw raad om zo de kaders, processtappen en de verschillende rollen goed vast te leggen.

Voorgesteld besluit
1. Bekrachtigen van de voorgestelde rol van de raad in het proces. In het bijzonder:
i de raad stelt de gemeentelijke kaders vast
ii de raad stelt het procesplan vast
iii de raad toetst het eindresultaat tegen de kaders
iv raad- en commissieleden nemen niet deel aan de co-creatie
2. Vaststellen van de gemeentelijke kaders voor het Masterplan Voorzieningen Maarn
3. Vaststellen van het procesplan co-creatie Masterplan Voorzieningen Maarn.

bijlages
Raadsvoorstel Kaderstelling Co-creatie Masterplan Voorzieningen Maarn
Raadsbesluit – Kaderstelling Co-creatie Masterplan Voorzieningen Maarn
Bijlage 1 Procesplan – Kaderstelling Co-creatie Masterplan Voorzieningen Maarn
Bijlage 2 Kaders – Kaderstelling Co-creatie Masterplan Voorzieningen Maarn

Vanwege alle beperkingen mbt samenkomsten door het coronavirus, kunnen we nog steeds niet bepalen wanneer we de informatie en startbijeenkomst kunnen laten plaatsvinden. We denken na over alternatieve manieren om met elkaar in gesprek te gaan om zo samen het beste voor het dorp te bepalen.

Mocht je ondertussen vragen of opmerkingen of tips hebben, dan kun je die via de contactpagina aan ons sturen!